review-item-for-newborn-1month

11 Jun: รีวิวของใช้เด็กแรกเกิด 1 เดือน

คุณแม่มาแล้ว หลังจากหายแวบไปคลอดน้องเจโอ และได้เลี้ยงมาซักพ้ากกกนึง ก็ทำให้รู้ได้ว่า อะไรที่ซื้อมาแล้วได้ใช้ และอะไรที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้